Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

Değerli Kullanıcımız;

Playtoys olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca; vermiş olduğunuz onay dahilinde ve aşağıda açıklandığı çerçevede kişisel bilgilerinizi işleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği ölçüde 3. Kişilere açıklayabilecektir. Kişisel verilerinizi hangi kaynaklardan elde ettiğimiz, kişisel verileri elde etme ve işleme konusundaki hukuki sebeplerimiz ve işlediğimiz kişisel verileri aktarıp aktarmadığımız ve hangi amaçlarla kimlere aktardığımız, Kanun kapsamında yasal haklarınız konularında sizleri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Metin”) hazırlanmıştır. Bu metin aynı zamanda Şirket’in Kişisel Veri Politikası sayılacaktır.

İşbu kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ile 6. maddesinde yer alan hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesi uyarınca, Kişisel Veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez; aynı maddenin 2’nci fıkrası uyarınca ise bazı hallerde ilgili kişinin açık rızasına tabi olmadan kişisel verilerin işlenebileceği belirtilmiştir. Aşağıdaki hallerde şirketimiz KVKK m. 5/2 uyarınca ilgili kişinin açık rızasına başvurmadan veri işleme ve aktarım faaliyetlerini yürütebilir:

Şirketimiz kişisel verilerin işlenmesinde (KVKK m. 4/Genel İlkeler) aşağıdaki prensiplere sadık hareket eder:


Kişisel verileriniz doğrudan sizlerden alınan ve şirketimiz tarafından çeşitli kanallardan hukuka uygun olarak temin edilen kişisel verileriniz, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları ve diğer üçüncü kişilere üyelik için gerekli bilgilerin tutulması amacıyla KVKK'da öngörülen şartlara uygun olarak aktarılabilir.

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak amacı ile toplanmaktadır. Bunların dışında, web sitemizi kullanmanız ve onay vermeniz durumunda, Çerez Politikamız uyarınca web sitemizde yer alan çerezler aracılığıyla da kişisel verilerinizi edinebilir ve işleyebiliriz. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından bilgisayarınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:


Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 6. maddesi kapsamında açık rızanıza dayalı olarak işlenecek ve muhafaza edilecektir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan tüm işlemler Playtoys tarafından kayıt altına alınmaktadır. Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu md. 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

KVKK’nın 11. Maddesi hükmü uyarınca Veri sorumlusu sıfatıyla PLAYTOYS’A; Pirinççi Mah. Pirinççi Köyü Yolu Sok. No.17 Habipler/Eyüpsultan/İstanbul/Türkiye adresine yazılı olarak başvurarak, veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden veya üyelik sistemimizde kayıtlı e-mail adresinizden; info@paff.com.tr mail adresine başvurmak suretiyle, kişisel verilerinizin;

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.


Başvurularınızda,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranız,

KVKK veya ilgili yan mevzuat hükümleri uyarınca, İlgili Kişi haklarınızla ilgili bütün başvurularınızla Şirket ilgilenecektir. Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Playtoys’a iletmeniz durumunda Playtoys talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Playtoys Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Saygılarımızla,

PLAYTOYS